Usługi geodezyjne

Sporządzamy mapy

Mapy do celów projektowych
Dokument niezbędny m. in. do:

 • wykonania projektu architektoniczno-budowlanego,
 • ubiegania się o pozwolenie na budowę,
 • wykonania przyłączy do budynku (wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe),
 • wykonania urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie mapy do celów projektowych jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed starostą.

Mapy do celów prawnych
Dokument tworzony na potrzeby wykonania m. in.:

 • podziałów nieruchomości,
 • scaleń nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienie granic nieruchomości,
 • map do celów sądowych (zasiedzenie, ustanowienie służebności).

Opracowanie mapy do celów projektowych jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed starostą.

Mapy tematyczne.
Dokument wykonywany na potrzeby konkretnego użytkownika, przedstawiający wybrane treści tj.:

 • dany element środowiska przyrodniczego (np. mapa geologiczna),
 • określoną dziedzinę życia społeczno-gospodarczego (np. mapa dróg ekspresowych i autostrad).
 • Mapa tematyczna może być załącznikiem graficznym do szerszego opracowania lub stanowić samodzielnie funkcjonującą graficzną reprezentację danych.

Wszystkie mapy wykonujemy zarówno w postaci analogowej (papierowej) jak i numerycznej (w postaci plików CAD – DWG, DXF, DGN).

Geodeta Radom

Mapy do celów prawnych

Tyczymy obiekty budowlane

Tyczenie, czyli wskazanie w terenie założonego w projekcie położenia obiektów budowlanych i ich elementów tj.:

 • osie konstrukcyjne budynków,
 • obiekty liniowe (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna).

Tyczenie obiektów budowlanych jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed starostą.

Sporządzamy inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza to opracowanie niezbędne m. in. do:

 • wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
 • ujawnienia w starostwie powiatowym nowopowstałych obiektów budowlanych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę.

Inwentaryzacja powykonawcza jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed starostą.

Inwentaryzacje powykonawcze

Przeprowadzamy podziały nieruchomości

Geodezyjne podziały nieruchomości realizowane:

 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
 • niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami),  zgodnie z postanowieniem sądu.

Geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed wójtem/ burmistrzem/ prezydentem miasta.

Podział nieruchomości

Wznawiamy i wyznaczamy granice nieruchomości

Wznowienie i wyznaczenie granic nieruchomości ma na celu przywrócenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych.

Wznowienie i wyznaczenie granic nie jest postępowaniem administracyjnym.

Granice nieruchomości

Przeprowadzamy rozgraniczania nieruchomości

Rozgraniczanie nieruchomości ma na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się one przedmiotem sporu. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości jest wykonywane na wniosek właściciela nieruchomości, której dotyczy spór.

Rozgraniczanie nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed wójtem/ burmistrzem/ prezydentem miasta, a także sądami.